Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen en overeenkomsten aangegaan door FUNNIES (al dan niet via tussenkomst van een gemachtigde) met een wederpartij waarbij FUNNIES goederen levert c.q. zal leveren aan deze wederpartij. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
2. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt door FUNNIES nadrukkelijk van de hand gewezen. Een verwijzing door de wederpartij naar de toepasselijkheid van zijn eigen (algemene) voorwaarden wordt door FUNNIES dan ook niet aanvaard, tenzij FUNNIES uitdrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven dat zodanige andere voorwaarden van toepassing zullen zijn. De toepasselijkheid van zodanige andere voorwaarden betreft dan uitsluitend die desbetreffende overeenkomst.
3. Een wederpartij die eenmaal op de (onderhavige) algemene voorwaarden van FUNNIES heeft gecontracteerd wordt geacht ten aanzien van eventueel daarna met FUNNIES aangegane overeenkomsten stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden te hebben ingestemd.
4. In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze algemene voorwaarden.
5. Ingeval enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van toepassing.
6. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen FUNNIES en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van FUNNIES.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

1. Alle aanbiedingen door of namens FUNNIES, met alle daarin begrepen bijzonderheden en prijsopgaven, zijn te allen tijde geheel vrijblijvend en geldig gedurende 14 kalenderdagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door FUNNIES is aangegeven. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door de wederpartij verstrekte gegevens. Op de website van FUNNIES weergegeven prijzen, afmetingen, hoeveelheden, gewichten, maten en dergelijke zijn uitsluitend informatief en binden FUNNIES in geen geval.
2. Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat FUNNIES de aan haar gegeven opdracht schriftelijk heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd, dan wel door een begin van feitelijke uitvoering door FUNNIES.
3. De opdrachtbevestiging van FUNNIES wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij door de wederpartij binnen drie dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging aan FUNNIES uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt bericht.
4. Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk zijn overeengekomen of schriftelijk door FUNNIES zijn bevestigd. Na aanvang van de opdracht worden wijzigingen – schriftelijk en in duidelijke bewoordingen en/of omschrijvingen opgegeven door de wederpartij – pas door FUNNIES doorgevoerd indien zij schriftelijk door FUNNIES zullen zijn bevestigd. De oorspronkelijk overeengekomen levertermijn komt door de wijziging te vervallen, tenzij partijen terzake anders overeenkomen.

Artikel 3. Uitvoering overeenkomst

1. De wederpartij geeft FUNNIES nu reeds voor alsdan toestemming de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en terzake hiervan telkens per deeluitvoering de wederpartij afzonderlijk te factureren. Iedere deeluitvoering geldt als afzonderlijke uitvoering in de zin van deze voorwaarden.
2. FUNNIES is bevoegd de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan (gemachtigde) derden over te laten, die bevoegd zijn namens FUNNIES overeenkomsten aan te gaan met wederpartijen.
3. Overeenkomsten, door bemiddeling van vertegenwoordigers of gemachtigden van FUNNIES tot stand gebracht, binden FUNNIES pas nadat de overeenkomsten door FUNNIES schriftelijk zullen zijn bevestigd, dan wel nadat FUNNIES tot uitvoering zal zijn overgegaan.
4. De wederpartij draagt ervoor zorg dat alle gegevens die FUNNIES nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht dan wel gegevens met betrekking tot specifieke wensen in de gewenste vorm tijdig in het bezit komen van FUNNIES. Indien FUNNIES om haar moverende redenen besluit dat de specifieke eisen van de wederpartij niet zullen worden uitgevoerd, zal FUNNIES zulks aan de wederpartij berichten. De wederpartij kan FUNNIES daarvoor niet aansprakelijk stellen en FUNNIES is nergens toe verplicht. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan FUNNIES zijn verstrekt, heeft FUNNIES het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende meerkosten tegen de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.
5. De door FUNNIES te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de wederpartij dienen te allen tijde te worden beschouwd als een inspanningsverbintenis en derhalve niet als een resultaatsverplichting.

Artikel 4. Levering

1. Door FUNNIES aangegeven levertermijnen zijn te allen tijde geheel vrijblijvend en nimmer te beschouwen als fatale termijnen, hoezeer FUNNIES al het mogelijke zal doen om levering binnen de overeengekomen termijn te realiseren. Zij gaan bovendien pas in nadat FUNNIES de opdracht heeft bevestigd.
2. Bij overschrijding van de levertermijn dient de wederpartij FUNNIES schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij aan FUNNIES een redelijke termijn van tenminste 21 kalenderdagen dient te worden gesteld waarbij zij alsnog aan de overeengekomen verplichtingen kan voldoen.
3. Overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn geeft de wederpartij nimmer aanspraak op enige schadevergoeding, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van FUNNIES.
4. De genoemde c.q. overeengekomen levertermijn wordt in ieder geval automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending, dan wel van enige andere omstandigheid die de uitvoering tijdelijk verhindert, ongeacht of dit FUNNIES kan worden toegerekend;
– de wederpartij in één of meer verplichtingen jegens FUNNIES tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten;
– de wederpartij FUNNIES niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren.
5. Uitstel van een levertermijn op verzoek van de wederpartij kan slechts geschieden met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FUNNIES, onder de voorwaarde dat de aan het uitstel verbonden kosten en verliezen volledig voor rekening en risico van de wederpartij blijven. In dat geval is de door FUNNIES aan de wederpartij te verstrekken kostenopgave bindend voor de wederpartij.
6. Op het moment dat FUNNIES de goederen aan de wederpartij dan wel aan een door de wederpartij aangewezen derde heeft bezorgd, komen de goederen voor risico van de wederpartij. Vanaf dat moment is de wederpartij de koopprijs aan FUNNIES verschuldigd, ongeacht een tenietgaan of een waardevermindering van de goederen als gevolg van een oorzaak die niet aan FUNNIES kan worden toegerekend.
7. Ingeval de wederpartij een vervoerder aanwijst en de keuze voor deze vervoerder niet door FUNNIES wordt aangeboden, gaat het risico op de wederpartij over op het moment van ontvangst van de goederen door de vervoerder.
8. Werkt de wederpartij niet mee aan de aflevering van de goederen door FUNNIES, dan gaat het risico over op de wederpartij op het moment dat de wederpartij ten aanzien van de medewerking in verzuim raakt. Ingeval de betreffende goederen door FUNNIES worden opgeslagen, gebeurt zulks voor rekening en risico van de wederpartij. De opslagkosten komen in een dergelijk geval voor rekening van de wederpartij.
9. Ingeval van het bepaalde in het vorig lid is FUNNIES gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het niet verlenen van medewerking door de wederpartij de vrees doet ontstaan dat de wederpartij niet zal betalen.

Artikel 5. Overmacht

1. Overmacht, op welke wijze ook ontstaan, geeft FUNNIES te harer keuze het recht ofwel de levertermijn te overschrijden ofwel de met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat FUNNIES te dier zake tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij verplicht zal zijn en zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is.
2. Mocht de overmacht situatie langer dan drie maanden aanhouden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst door een aldus luidende verklaring te ontbinden, in welk geval FUNNIES geen schadevergoeding jegens de wederpartij verschuldigd is. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft de wederpartij tot betaling gehouden.

Artikel 6. Klachten en garanties

1. FUNNIES staat ervoor in dat de door haar geleverde goederen voldoen aan de overeenkomst, aan de eigenschappen die de wederpartij op basis van normaal gebruik ten aanzien van de goederen mag verwachten en aan de hieraan te stellen wettelijke vereisten c.q. overheidsvoorschriften op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
2. Van de wederpartij wordt verwacht dat deze de geleverde goederen op deugdelijkheid onderzoekt en de FUNNIES zo spoedig mogelijk van enig vastgesteld gebrek aan het product in kennis stelt. Was de wederpartij ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend met het gebrek aan de geleverde goederen dan wel had de wederpartij redelijkerwijs hiermee bekend kunnen zijn, dan kan de wederpartij zich niet beroepen op non-conformiteit.
3. Eventuele klachten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst dient de wederpartij volledig en duidelijk omschreven uiterlijk binnen een termijn van acht dagen na de dag waarop de klacht is ontstaan bij FUNNIES in te dienen, bij gebreke waarvan FUNNIES niet meer gehouden is de klacht in behandeling te nemen en de wederpartij geacht wordt de uitvoering van de overeenkomst te hebben goedgekeurd. Voormelde termijn gaat in op het moment dat de wederpartij redelijkerwijs van het gebrek kennis had kunnen nemen. Bij gebreke van tijdige kennisgeving vervallen de rechten die de wederpartij ingeval van non-conformiteit jegens FUNNIES kan doen gelden.
4. Ingeval de klacht in de visie van FUNNIES gegrond is, zal FUNNIES te harer keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen of repareren respectievelijk een prijsreductie verlenen.
5. Het in behandeling nemen van een klacht schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6. FUNNIES garandeert dat alle door haar geleverde goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en dat zij vrij zijn van materiaal- en fabricage gebreken.
7. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat FUNNIES in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde goederen gedurende 12 maanden met ingang vanaf het tijdstip van levering. Indien de geleverde goederen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal FUNNIES de als gevolg daarvan ontstane gebreken aan de geleverde goederen kosteloos herstellen, vervangen of aan de opdrachtgever vergoeden, zulks ter eigen keuze van FUNNIES.
8. Enige garantieverplichting van FUNNIES vervalt:
– indien de geleverde zaken door de wederpartij onoordeelkundig worden gebruikt, gebruikt voor een ander doel dan waarvoor zij bestemd zijn, onjuist worden behandeld of worden blootgesteld aan een buitengewone belasting.
– de geleverde goederen een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
– de schade is veroorzaakt doordat de wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van FUNNIES;
– de wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens FUNNIES (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
– Indien zonder schriftelijke toestemming van FUNNIES door derden reparaties of andere werkzaamheden aan de geleverde goederen zijn verricht.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

1. Iedere levering van de zijde van FUNNIES vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Alle door FUNNIES aan de wederpartij geleverde goederen blijven derhalve eigendom van FUNNIES totdat de wederpartij heeft voldaan aan al haar (betalings)verplichtingen ten opzichte van FUNNIES, zulks in de breedste zin des woords.
2. FUNNIES is in de situatie zoals bedoeld in dit artikel te allen tijde bevoegd de geleverde goederen, die overeenkomstig het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven, terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met de wederpartij gesloten overeenkomst(en). De wederpartij machtigt FUNNIES voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende goederen weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden en daartoe alle ruimtes te betreden.
3. De wederpartij is ertoe gehouden alle door FUNNIES geleverde goederen voldoende identificeerbaar apart te houden, zulks om vermenging met andere aanwezige goederen tegen te gaan.
4. In weerwil van het bepaalde in het vorig artikellid, is de wederpartij bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt de wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van FUNNIES te leveren. Hij is eveneens verplicht FUNNIES op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval de wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan FUNNIES om dit pandrecht tot stand te brengen.

Artikel 8. Industriële en intellectuele eigendom

Alle rechten van industriële- of intellectuele eigendom met betrekking tot de van FUNNIES afkomstige dan wel door haar ontwikkelde of beschikbaar gestelde werken worden en blijven uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van FUNNIES, ongeacht het aandeel van de wederpartij of van door haar ingeschakelde derden in de totstandkoming daarvan. De uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan FUNNIES voorbehouden. Het is de wederpartij niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten van intellectuele eigendom uit de door FUNNIES beschikbaar gestelde werken te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 9. Geheimhouding

De wederpartij zal het bestaan, de aard en de inhoud van de met FUNNIES gesloten overeenkomst evenals overige bedrijfsinformatie van FUNNIES geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FUNNIES.

Artikel 10. Prijzen

1. Alle door FUNNIES in aanbiedingen en/of overeenkomsten vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en gelden exclusief omzetbelasting, tenzij door FUNNIES anders is aangegeven en/of overeengekomen. FUNNIES is gerechtigd elke wijziging van het Btw-tarief aan de wederpartij door te berekenen.
2. Alle prijsopgaven van FUNNIES en prijzen die FUNNIES in rekening brengt zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen af magazijn.
3. De omzetbelasting en in het algemeen alle heffingen door de overheid opgelegd of toegestaan ter zake van het sluiten van de overeenkomst, de uitvoering en de financiële afwikkeling daarvan, komen voor rekening van de wederpartij.
4. Bij een orderbedrag boven een vastgesteld bedrag brengt FUNNIES geen verzendkosten in rekening (voor de hoogte van bedragen zie www.funnies.nl).
5. FUNNIES behoudt zich te allen tijde het recht voor om de door haar gehanteerde prijzen tussentijds te wijzigen, zulks met inachtneming van een termijn van dertig dagen. Ingeval een aangekondigde prijsverhoging mede van toepassing is op een lopende overeenkomst heeft de wederpartij tot aan de ingangsdatum van de tariefsverhoging het recht om de betreffende overeenkomst schriftelijk op te zeggen, mits de prijsverhoging de aanvankelijk overeengekomen prijs met meer dan 10% overstijgt.

Artikel 11. Zekerheidsstelling

1. FUNNIES is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak van de wederpartij, die zij in het kader van een opdracht onder zich heeft, op te schorten tot dat de vordering van FUNNIES met betrekking tot die zaak volledig is betaald inclusief rente en kosten, tenzij de wederpartij voor onderhavige goederen genoegzame zekerheid heeft gesteld.
2. FUNNIES is te allen tijde gerechtigd van de wederpartij te verlangen dat deze hetzij de overeengekomen tegenprestatie(s) vooruitbetaalt, hetzij dat deze een in het bancaire verkeer aanvaardbaar geachte zekerheid stelt (zoals een onherroepelijke bankgarantie) voor de nakoming van al hetgeen FUNNIES van de wederpartij uit hoofde van de overeenkomst of uit welke hoofde dan ook te vorderen heeft of zal krijgen, alvorens tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst over te gaan.
3. Indien de wederpartij niet de verlangde vooruitbetaling of zekerheid voldoet respectievelijk verstrekt heeft FUNNIES het recht de uitvoering van de gesloten overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd diens recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Betaling

1. Indien FUNNIES een factuur aan de wederpartij toezendt dient betaling van het betreffend factuurbedrag uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum via overboeking op de bankrekening van FUNNIES te geschieden, tenzij de factuur een afwijkende betalingstermijn vermeldt. Alle kosten van betalingsverkeer die aan de door de wederpartij te verrichten betaling verbonden zijn komen voor rekening van de wederpartij. Het voorgaande geldt tenzij partijen contante betaling bij levering zijn overeengekomen, in welk geval de wederpartij gehouden is het totaal door haar verschuldigd bedrag uiterlijk op het moment van levering integraal aan FUNNIES te voldoen.
2. Betaling door de wederpartij geschiedt zonder enige korting of verrekening, hoe ook genaamd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Ingeval de wederpartij in gebreke blijft om binnen de vastgestelde termijn aan FUNNIES te voldoen hetgeen hij aan haar verschuldigd is, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en derhalve zonder dat daartoe enige mededeling, waarschuwing dan wel ingebrekestelling van de zijde van FUNNIES vereist is. In dat geval is de wederpartij aan FUNNIES vanaf de datum van verzuim een vertragingsrente verschuldigd van 1,5 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een maand wordt aangemerkt.
4. Door de wederpartij verrichte betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde kosten en rente, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. FUNNIES is gerechtigd tot vergoeding van alle kosten verbonden aan de incassering van haar vordering(en) op de wederpartij. FUNNIES is gerechtigd haar vordering terzake van een onbetaald gebleven factuur onmiddellijk aan een derde ter incassering uit handen te geven. Alle (buiten)gerechtelijke kosten om te komen tot incassering van de vordering komen nadrukkelijk integraal voor rekening van de wederpartij, welke buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag vermeerderd met de omzetbelasting, zulks met een minimum van € 250,- vermeerderd met de omzetbelasting.
6. FUNNIES is gerechtigd leveringen uit hoofde van gesloten overeenkomsten op te schorten tot het moment waarop de wederpartij zorg zal hebben gedragen voor de aflossing van al hetgeen hij aan FUNNIES verschuldigd is.
7. De niet-betaling van enig factuurbedrag op de vervaldag heeft tot gevolg dat onmiddellijk alle vorderingen van FUNNIES op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar worden (waarbij nadrukkelijk inbegrepen ook de vorderingen die op dat moment nog niet opeisbaar zouden zijn) zonder dat daartoe enige mededeling, waarschuwing, dan wel ingebrekestelling van de zijde van FUNNIES vereist is.

Artikel 13. Annulering

Bij annulering van de overeenkomst vanwege oorzaken gelegen aan de zijde van de wederpartij is de wederpartij verplicht tot vergoeding van alle door FUNNIES gemaakte kosten, alsmede tot vergoeding van alle financiële gevolgen voor FUNNIES wegens de niet uitvoering van de overeenkomst. De vergoeding bedraagt minimaal 25% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van FUNNIES om volledige schadevergoeding van de wederpartij te verlangen.

Artikel 14. Opschorting en ontbinding

FUNNIES heeft het recht om zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst tot nader order op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding of garantie gehouden te zijn ingeval:
a. de wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig enige verplichting(en) uit de met FUNNIES gesloten overeenkomst(en) nakomt;
b. er gerede twijfel bestaat of de wederpartij in staat is om aan zijn verplichting(en) voortvloeiende uit de met FUNNIES gesloten overeenkomst(en) te voldoen;
c. van faillissement van de wederpartij, surseance van betaling, schuldsanering dan wel stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de wederpartij.

Artikel 15. (Product)aansprakelijkheid

1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van FUNNIES of degenen die door FUNNIES zijn ingeschakeld, wordt elke aansprakelijkheid voor direct of indirect geleden schade ontstaan bij of door de uitvoering van de overeenkomst, dan wel door gebreken van door FUNNIES geleverde zaken bij de wederpartij of derden uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van FUNNIES. Onder indirecte schade wordt nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen bedrijfsschade, gederfde winst, immateriële schade, stilligschade, gevolgschade (ook bij derden) en andere vormen van vermogensschade, waaronder mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin des woords.
2. Ingeval van aansprakelijkheid aan de zijde van FUNNIES komt voor vergoeding alleen die schade in aanmerking, waartegen FUNNIES is verzekerd.
3. De vergoeding waartoe FUNNIES uit hoofde van aansprakelijkheid is verplicht bedraagt maximaal een bedrag gelijk aan het factuurbedrag van de door FUNNIES verrichte werkzaamheden die aan de aansprakelijkheid wettelijk en/of oorzakelijk ten grondslag liggen. Ingeval van een periodieke betalingsverplichting aan de zijde van de wederpartij zal een dergelijke vergoeding niet meer bedragen dan de door de wederpartij verschuldigde vergoeding met betrekking tot (maximaal) één maand.
4. FUNNIES is niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien de wederpartij op het moment waarop de schade toebrengende gebeurtenis zich voordoet in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens FUNNIES. Het in de vorige zin bepaalde geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van FUNNIES zelve bij uitvoering van de overeenkomst, waaronder niet begrepen haar niet-leidinggevende ondergeschikten.
5. FUNNIES is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden in door haar verstrekte adviezen en gegevens aan de wederpartij, behalve in geval van grove schuld of opzet aan haar zijde.
6. Tenzij FUNNIES tevens de producent is van de geleverd goederen, is deze nimmer aansprakelijk voor gevolgschade (te weten persoons- of zaakschade aan een ander product) indien de non-conformiteit een gebrek aan de goederen betreft in de zin van de wettelijke regeling over productaansprakelijkheid. In een zodanig geval dient de wederpartij zich tot de producent van de betreffende goederen te wenden.
7. Ingeval FUNNIES tevens de producent van de geleverde goederen is, geldt dat enige aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een gebrek in de goederen conform de criteria bepaald in artikel 6:185 e.v. van het Burgerlijk Wetboek dient te worden vastgesteld. De bewijslast ten aanzien van de schade, het gebrek aan de goederen en het causaal verband tussen dit gebrek en de schade rust in een zodanig geval bij de wederpartij.
8. In ieder geval geldt dat de hoogte van de door FUNNIES uit te keren schadevergoeding ingeval van productaansprakelijkheid aan de wederpartij beperkt is tot het bedrag waarvoor FUNNIES verzekerd is, waarbij tevens geldt dat een zodanige vergoeding de hoogte van het door de wederpartij betaalde factuurbedrag ten aanzien van de geleverde goederen niet overschrijdt.

Artikel 16. Rechtsverwerking

De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil door de wederpartij jegens FUNNIES ter zake van of naar aanleiding van enige overeenkomst vervalt c.q. verjaart na verloop van één jaar nadat de wederpartij op de hoogte was c.q. op de hoogte had kunnen zijn van de aanleiding daartoe.

Artikel 17. Rechts- en forumkeuze

1. Alle geschillen met betrekking tot de door deze algemene voorwaarden beheerste overeenkomsten zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant.
2. FUNNIES blijft steeds bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de Wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Op alle door deze algemene voorwaarden beheerste overeenkomsten en overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn of daarmee samenhangen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

0

Vul hier uw zoekopdracht in